Posts Tagged ‘ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน’

  1. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    Comments Off on ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    February 1, 2013 by admin

    อยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ มีต้นสะตือขนาดใหญ่ อยู่หน้าศาล อายุประมาณ 300 ปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงนำช้างมาผูกไว้ ที่ใต้ต้นสะตือนี้ เมื่อครั้งเสด็จผ่านระยอง ไปเพื่อรวบรวมไพล่พล และตั้งทัพ เพื่อเตรียมกู้อิสรภาพ ที่จันทบุรี ภายในศาล มีรูปหล่อ ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน …
    keep reading


StatPress

Visits today: 3

Stat

eXTReMe Tracker